Urnik vzgojiteljev

URNIK DELA STROKOVNIH DELAVCEV – VZGOJITELJEV ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021

SKUPINA VZGOJITELJ/ICA PON TOR SRE ČET PET
1D LUČKA ŠANTL 14-22 14-22 14-22 14-22 9-17 12-20 D
2B MOJCA JEŠOVNIK 14-22 14-22 14-22 14-22 9-17 12-20 D
RAVNATELJ ANDREJ FIŠTRAVEC DOP DOP DOP DOP DOP
 

Dežurstvo vzgojitelja v nedeljo poteka od 20. do 22. ure.

NEPOSREDNI IZVAJALCI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA PROCESA

Vzgojiteljski zbor, sestavljajo ga: ravnatelj doma, vzgojitelji, vodja domske dejavnosti in svetovalna delavka.

Ravnatelj je vodja doma, izvaja pedagoško dejavnost v sodelovanju s strokovnimi sodelavci in predstavlja dom v ožjem in širšem okolju. Je odgovoren za celotno delovanje doma ter kakovostno izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti.

Vzgojitelj v domu je nosilec vzgojno-izobraževalnega procesa. Vzgaja in izobražuje skladno s cilji zakonodaje, vzgojnega programa za dijaške domove, letnega delovnega načrta doma, letnega načrta vzgojno-izobraževalnega dela za vzgojno skupino in letnega programa in načrta dela z vzgojno skupino ter letnega načrta za interesno dejavnost. Vzgojitelj je vodja, organizator, soustvarjalec in spodbujevalec vzgojno-izobraževalnega procesa. Odgovoren je za svojo vzgojno skupino in posameznika v njej (pozitivna klima, spoštovanje, ustvarjanje pogojev za učenje – mir, učna pomoč, učni uspeh; kakovostna izraba prostega časa – interesne dejavnosti; drugo).

Medskupinsko vzgojno delo vzgojitelja

Medskupinsko vzgojno delo vzgojitelja zajema: nadomeščanje odsotnega matičnega vzgojitelja, prisotnost vzgojitelja v jedilnici, v fitnesu, vodenje interesne dejavnosti, petkovo popoldansko in nedeljsko večerno vzgojno delo.

Svetovalna služba je namenjena dijakom in tudi njihovim staršem. S svetovalno delavko se lahko pogovorite o učnih in drugih težavah. Sodeluje z vzgojitelji, s strokovnimi delavci v šolah, zdravstvenih domovih idr., lahko pa vam svetuje tudi pri morebitnih preusmeritvah.

Izvajalci vzgojno-izobraževalnega dela so lahko tudi zunanji sodelavci.

Vzgojna skupina je osnovna, socialna in organizacijska enota. Sestavlja jo lahko največ 28 dijakov. Življenje in delo v vzgojni skupini sta organizirana tako da omogočata posamezniku uresničiti njegove potrebe, interese in želje. Skupina ima matičnega vzgojitelja, ki je odgovoren za posameznika in delovanje skupine. Skupina izvoli predsednika in njegovega namestnika ter predstavnike v odbore skupnosti dijakov ter referenta za šport.

ODGOVORNOST STARŠEV OZ. SKRBNIKOV

Strokovni delavci želimo, da se starši udeležite roditeljskih sestankov in z nami redno sodelujete v času govorilnih ur (osebno, po telefonu), preko elektronske pošteposebej še za tiste dijake, ki imajo učno-vzgojne ali zdravstvene težave.

Starši oz. skrbniki ste dolžni obvestiti vzgojitelja

  • o morebitnih zdravstvenih in drugih težavah svojega otroka; posebej vas opozarjamo, da ne zamolčite bolezni ali posebnosti, ki lahko ogrozijo življenje vašega otroka (epilepsija, alergije, astmatični napadi, nalezljive bolezni, duševne motnje, zdravniško predpisane prehranjevalne posebnosti, zasvojenost idr.),
  • o odsotnosti v domu (bolezen idr.).

Roditeljski sestanek: Letno sta predvidena dva roditeljska sestanka. Starši boste pravočasno pisno obveščeni.

Govorilne ure: vsak petek od 13. do 14. ure; vabimo vas, da nas obiščete ali pokličete.

Dosegljivi smo tudi izven časa govorilnih ur (za telefonske klice), obisk pa je potrebno najaviti.

SODELOVANJE S ŠOLO

Vzgojitelji sodelujemo z razredniki in s svetovalno službo. Spremljamo šolski obisk, učni uspeh in ukrepamo v primeru učno-vzgojnih težav; navežemo stik s starši oz. skrbniki, ki so dolžni sodelovati pri reševanju problemov.