Pomoč in svetovanje

Učno delo

Dijaki bivajo v domu, zato da lahko redno obiskujejo pouk, izpolnjujejo šolske obveznosti in uspešno zaključijo šolanje.
Temeljna naloga doma in strokovnih delavcev je, da spremljajo dijakovo učno delo, učni uspeh, šolski obisk; organizirajo ter nadzorujejo učenje, spodbujajo, svetujejo in poskrbijo za učno pomoč.
Dolžnost dijaka je, da redno obiskuje pouk, sodeluje in izpolnjuje obveznosti. Njegova prva naloga je učenje. Vzgojitelja sproti obvešča o ocenah in morebitnih težavah. Dijak je dolžan sprejeti učno pomoč, ki mu je ponujena. V kolikor jo odklanja, dom za neuspeh ne odgovarja. Vzgojitelj o tem praviloma obvesti starše.
Učne ure
Učne ure so obvezne in nadzorovane. Vzgojitelj vodi evidenco prisotnosti. Dijak mora sodelovati v organiziranem izobraževalnem procesu v skladu z vzgojno-izobraževalnim programom, letnim delovnim načrtom in domskimi pravili.

Učenje

Kako se učiti?
O metodah uspešnega učenja se lahko poučiš pri domski svetovalni delavki, gospe Lučki Šantl, ki ti je pripravila nekaj pomembnih navodil.
Seveda pa se učne snovi nikakor ne moreš naučiti, ne da bi v učenje vložil nekaj truda, se morda odrekel zabavi, računalniku, sprehodu ali klepetu s prijatelji.
Dober načrt zagotavlja, da bo odrekanj malo, uspeh pa dober.
Najprej se odloči, kateri del dneva boš res porabil za učenje.
Uči se na stalnem mestu, in če je možno, ob istem času.
Zastavi si cilj in pripravi prostor – odstrani moteče stvari. Izklopi telefon.
Uči se zbrano in ves čas razmišljaj samo o snovi.
Pomemben je tudi primerno osvetljen, topel in zračen prostor, v katerem ni hrupa.
Pred učenjem odženi vse negativne misli: kako je snov težka, strah pred učiteljem, spraševanjem in neuspehom.
Postopek uspešnega učenja

  • Preleti snov, da boš dobil vpogled v celotno vsebino, ki jo moraš obdelati; poglej naslove, ključne besede, kazalo, slike, tabele.
  • Razdeli snov na krajša poglavja ali enote, ki jih boš lahko preučil v 45-ih minutah.
  • Preuči poglavje, tako da boš snov razumel. Način učenja prilagodi svojim sposobnostim in nagnjenjem. Preoblikuj učno snov v svoj stil informacij – vidni, slušni, izkustveni.
  • Obnovi poglavje – naučeno snov obnovi s svojimi besedami, ne glej v knjigo ali zvezek. Izdelaj miselni vzorec, preglednico, skico, zapiši ključne pojme. Odgovori na vprašanja. Nato si vzemi kratek odmor (5 do 10 minut). Po odmoru ponovi tretji in četrti korak.
  • Poveži snov v celoto – celotno snov ponovi po spominu, poveži jo tudi z znanjem iz drugih predmetov. Pri tem bodi čim bolj dejaven.