Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti

Temeljna naloga interesnih dejavnosti je, da dijakom zagotovijo kakovostno izrabo prostega časa, možnosti sprostitve, uveljavitve, razvoj talentov, zadovoljitev interesov, pridobivanje novih znanj in spretnosti; zadovoljujejo potrebe po dejavnosti, ustvarjalnosti in uspešnosti; razvijajo sposobnosti, mišljenje, domišljijo, delovne navade; omogočajo vedro in zdravo zabavo, zbližujejo dijake in vzgojitelje, utrjujejo prijateljstvo in pripadnost domu.

 NE PREZRITE izkoristite možnost 

Dijaki, ki boste celo šolsko leto aktivno sodelovali v interesni dejavnosti, v domskih projektih ali na različnih domskih prireditvah, lahko na koncu šolskega leta pridobite potrdilo o opravljanih obveznih izbirnih vsebinah; že v začetku šolskega leta se dogovorite z mentorjem v domu in šoli. 

 

Dijaški dom športne aktivnosti