Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti

Temeljna naloga interesnih dejavnosti je, da dijakom zagotovijo kakovostno izrabo prostega časa, možnosti sprostitve, uveljavitve, razvoj talentov, zadovoljitev interesov, pridobivanje novih znanj in spretnosti; zadovoljujejo potrebe po dejavnosti, ustvarjalnosti in uspešnosti; razvijajo sposobnosti, mišljenje, domišljijo, delovne navade; omogočajo vedro in zdravo zabavo, zbližujejo dijake in vzgojitelje, utrjujejo prijateljstvo in pripadnost domu.

Program aktivnosti v šol. letu 2019/2020

Program aktivnosti je fleksibilen glede na interese dijakov in izvedbene možnosti izvajalcev. Skozi vse leto se izvajajo aktivnosti promocije zdravja v sodelovanju z NIJZ in drugimi ustanovami, ki so aktivne na tem področju (Program Zdrave šole). V okviru Odbora za kulturo odnosov se obeležujejo dnevi, ki prispevajo cilju razvijanja strpnosti in solidarnosti do različnih skupin ljudi, spoštljivega odnosa do živali, dobrodelne akcije. Že vrsto let sodelujemo s Slovensko filantropijo pri različnih dejavnostih kot so: Živa knjižnica, Dan za spremembe, ostanki hrane za ranljive skupine, vključevanje beguncev. Sodelujemo z Amnesty International pri izvedbi delavnic za dijake in študente, ki prispevajo razumevanju potreb različnih ranljivih skupin in njihovem vključevanju v našo družbo. Izvajamo aktivnosti v sodelovanju z Mednarodnim oddelkom za ekoremediacije FFUM pod vodstvom ddr. Ane Vovk Korže. Del kulturnega dogajanja so tudi razstave s spremljajočim kulturnim programom, skupne aktivnosti s Centrom za sluh in govor Maribor.

 NE PREZRITE izkoristite možnost 

Dijaki, ki boste celo šolsko leto aktivno sodelovali v interesni dejavnosti, v domskih projektih ali na različnih domskih prireditvah, lahko na koncu šolskega leta pridobite potrdilo o opravljanih obveznih izbirnih vsebinah; že v začetku šolskega leta se dogovorite z mentorjem v domu in šoli. 

 

Dijaški dom športne aktivnosti